Göster
SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİSEL AVANTAJLARI

SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİSEL AVANTAJLARI

28.03.2018 03:01:52

Küreselleşmenin bir sonucu olarak şirketler  ürettikleri ürünlerin satışlarını artırmak  yanında  topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmak istemektedirler.  Sponsorluk harcamaları  da şirketlerin bu amacına ulaşmak için kullandığı araçlardan biridir.Sponsorluk,şirketlerin reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik, organizasyon ya da bir kişiye kaynak aktarma yoluyla destek verilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Sponsorluk harcamaları konusunda, devlet belli koşulları taşıması halinde şirketlere vergisel avantaj tanımıştır. Bunun ile ilgili düzenlemeler 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10’uncu maddesinde yer almakta olup hangi şartlarda  Sponsorluk harcamalarının indirim konusu yapılacağı hususunu şu şekilde sıralamak mümkündür.

A-) “21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si”nin Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirilebilme hakkı tanınmıştır. 

B-)“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; aşağıda belirtilen faaliyet ve organizasyonlar sağlanan sponsorluklar Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirilebilme hakkı tanınmıştır. 

·Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

·Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

·Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 

·21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

·Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

·Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına, 

· Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

·Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

·Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

·Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü...” nün kurum kazancından indirileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kültür sanat sponsorlukları kapsamında yapılacak harcamaların kurum kazancının tespitinde nasıl dikkate alınacağını hükme bağlamıştır. 

C-)  “Gerçek ve tüzel kişilerin süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi;sponsor olabilmeleri için herhangi bir şekilde vergi borçları bulunmamalıdır.Bu nedenle kurumların sponsor olabilmesi için bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğinin ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir”

Sonuç itibari ile sponsorluk harcamaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10’uncu maddesinde düzenlenmiş olup Bu harcamaların direk gider yazılamayacağı Firmaların kazanç elde etmesi halinde yıllık beyannameden düşülebileceği hususu göz ardı edilmemelidir.  

SEDAT ERYÜREK
SMMM - BAĞIMSIZ DENETÇİ
17.06.2016