Göster
 KİRA ÖDEMELERİ (FORM BA) DA GÖSTERİLECEK Mİ?

KİRA ÖDEMELERİ (FORM BA) DA GÖSTERİLECEK Mİ?

28.03.2018 03:14:07

(Gerçek Kişilere Ödenen Kiralar) 

Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler

 Bilindiği üzere, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; Mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Ancak gerçek kişilere ödenen kira ödemelerinin (belirlenen haddi aşması halinde şu andaki miktar 5.000.00 TL  tevkifattan önceki brüt tutar dikkate  alınacak ) Form BA ile bildirilip bildirilmeyeceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Bu konuda daha önce yayınlanan 350, 362,381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belge türleri ile ilgili bir açıklama bulunmazken (Sadece belirlenen haddi aşan mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form BA ve Mal ve Hizmet Satışlarına  İlişkin Form BS vermek zorunda oldukları Belirtilmektedir)

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin

"Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı bölümünün 1.2.1. numaralı bendindeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti  bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir

Dikkat edilecek olursa daha önceki tebliğlerde belge türleri ile ilgili bir açıklama bulunmazken 396 No lu tebliğde belgeler tek tek  sayılmış (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi)

Ayrıca belgenin türüne bakılmaksızın diye bir ibare eklenerek her türlü belge kapsam dahiline alınmış bulunmaktadır.

Belirlenen haddi aşması halinde gerçek kişilere ödenen kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilmesi gerektiği yönünde GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN GÖRÜŞ yazının ekindedir.

ALİ FARSAK
ADANA SMMM ODASI
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI

 

Tarih 11/11/2010

Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47

Kapsam  

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 11/11/2010

Konu : Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.  

 İlgide kayıtlı dilekçeniz ile gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin "mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu" (Form Ba) ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, , bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yine söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve  müteakip yılların aylık dönemlerinde  yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerini belirlemek üzere 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu tebliğin "Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı bölümünün 1.2.1. numaralı bendindeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir.

Tebliğin, 1.2.2. bölümünde, Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde ise tevkifattan önceki brüt tutarların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin, "2. Bildirimlerin  Dönemi ve Verilme Süresi" başlıklı bölümünün 2.2.1 numaralı bendinde  ise; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yıllarda Form Ba-Bs bildirimlerini aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlü oldukları açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; işyeri ve konut kiralama işlemlerinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmış olup;

Söz konusu tebliğ ile konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı tebliğde, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgelerin tevsik edici belge olarak kabul edileceği ile bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatların da aynı kapsamda değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.href="https://www.torinokeratin.com/">https://www.torinokeratin.com

Buna göre, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü