ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Odamızda Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi düzenlenecektir. Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır ve başv... Devamını Oku

Eklenme : 08.11.2019 16:16:34 || Değiştirme : 20.12.2019 14:04:50|| Okuma : 2202
Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Odamızda Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi düzenlenecektir.

Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır ve başvurular ödeme sırasına göre alınacaktır.

Eğitime Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
* T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
* En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olunduğuna dair mezuniyet belgesi.
* Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

Eğitim toplam 36 saattir.
Eğitim Bedeli KDV Dahil 1.000,00 TL'dir.

EĞİTİM PROGRAMI: ......................... tarihlerinde günde 9 saat.

EĞİTİM YERİ: Adana Mali Müşavirler Odası Merkez Binası

EĞİTİM BEDELİ ÖDEMELERİ:
Eğitim ücreti olan KDV Dahil 1.000,00 TL'nin;

* Odamız Merkez Binasına veya İrtibat Bürosuna elden veya kredi kartı (tek çekim)
* Aynı tarihe kadar banka hesaplarına havale / EFT yapılabilir.
* Banka kanalıyla havale / EFT yapıldığında açıklama kısmına "Konkordato Eğitimi Bedeli" yazılmalıdır.

ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA BURADAKİ BAĞLANTIDAN FORM DOLDURULMALIDIR. LÜTFEN ÖDEME YAPMADAN FORMU DOLDURMAYINIZ. KONTENJAN ÖDEME SIRASINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.

Kesin Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız.

 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER:

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?
 

Komiserin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.
 

Komiserin görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.

(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.

(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

 

KONKORDATO TEMEL EĞİTİMİ KAÇ SAAT?
 
(2) Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.

(3) Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

KONKORDATO BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

MADDE 11 – (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.

 

ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 26.06.2019 TARİHİNDE YAYIMLANAN GENELGEYE BURADAN UALAŞABİLİRSİNİZ.