ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

7061, 7103, 7104 SAYILI TORBA YASALAR VE 2018/11674 SAYILI BKK İLE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Adana, 08.05.2018 İbrahim GÜLER*      Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi &... Devamını Oku

Eklenme : 09.05.2018 16:48:26 || Değiştirme : 28.08.2018 13:17:51|| Okuma : 1803
7061, 7103, 7104 SAYILI TORBA YASALAR VE 2018/11674  SAYILI BKK İLE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Adana, 08.05.2018
İbrahim GÜLER*
    
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
Bağımsız Denetçi

 

I-) 7061 SAYILI KANUNLA YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
1- KVK'na eklenen geçici 10.madde ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır. Bakanlar kurulu'nun geri %20'ye indirme yetkisi vardır.  
2- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.Maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinde, 05.12.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 7061 sayılı Kanun'un 89/a, maddesiyle yapılan değişiklikle, sadece, taşınmaz satışından doğan kazançlarda uygulanan istisna %75'den %50'ye düşürülmüştür.
3- Gelir Vergisi Kanunu'nun 74.maddesinde yer alan ve kira gelirlerine uygulanan %25 götürü gider oranı, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen kira gelirlerine de uygulanmak üzere %15'e düşürülmüştür.  
4- 6183 S.K'nun 15.maddesinde yer alan, ihtiyati hacze itiraz, 01.01.2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartıldı.
5- 6183 S.K'nun 55. maddesinde yer alan ödeme emri süresi 01.01.2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartıldı.
6- 6183 S.K'nun 56.maddesinde yer alan teminatlı alacaklarda amme alacağının ödenmemesi durumunda takip süresi (ödeme süresi) 01.01.2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartıldı.   
7- 6183 S.K'nun 58.maddesinde yer alan ödeme emrine itiraz süresi 01.01.2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartıldı.   
8- 6183 S.K'nun 60.maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunma süresi 01.01.2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkartıldı.   
9- 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun geçici üçüncü maddesinin 5 numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, 31/12/2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
10- GVK'nun 6824 S.K'la değişik Mük.121. maddesi gereği, 2017 yılı ile ilgili gerek gelir vergisi, gerekse kurumlar vergisi mükellefleri mezkûr maddede sayılan şartlara haiz olmaları durumunda "Beyanname Üzerinden Hesaplanan Verginin %5'i" oranında indirimden faydalanabileceklerdir.   

            II-) 7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ    DÜZENLEMELER
            11) Gelir Vergisi Kanunu'nun 23.maddesinin birinci fıkrasına 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere (16) numaralı bent eklenmiştir. Buna göre, işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenler bu hizmetleri kendileri vermeyip bu hizmetleri veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine ödemeyi bizzat yapmaları şartıyla her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15'ini (2018/11674 sayılı BKK’nın 3. maddesiyle tespit edilen oran %50’sini; Y: 05.05.2018) aşmamak üzere bu istisnadan
yararlanılır. Kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verenlere yapılan ödemelerin istisna tutarını aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilir.
12) GVK'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiş ve (b) alt bendi ilave edilmiştir. Buna göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların (hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarı) gelir vergisinden istisna edilmiştir. Buna paralel olarak, GVK'nun 61. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret olarak sayılmıştır.    
13) GVK'nun 32. maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir fıkra eklenmiştir. Buna göre, ocak ayındaki net ücretin düşmesinde aradaki fark asgari geçim indirimine ilave edilecektir.
14) Vergi Usul Kanunu'nun 10.maddesine 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere iki fıkra eklenmiştir. Buna göre, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemlerinde sorumluluk yeniden düzenlenmiş  bulunmaktadır.
15) VUK'nun 278. maddesinden sonra gelmek üzere "İmha Edilmesi Gereken Mallar" ile ilgili olarak 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 278/A maddesi eklenmiştir. Buna göre, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle Maliye Bakanlığı'na başvurmak suretiyle mallar imha edilebilecektir.
16) VUK'nun 280. maddesinden sonra gelmek üzere 27.03.2018 tarihinden sonra tescil edilen tam mükellef sermaye şirketlerine uygulanmak ve 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 280/A maddesi eklenmiştir. Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından getirilerek ve sermaye olarak konulan yabancı paraların, kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilecektir.
17) VUK'nun 353. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir. Buna göre, özel usulsüzlük cezalarına; elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzları, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi eklenmiştir.
18) VUK'nun mükerrer 355. maddesinin başlığı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiş ve birinci fıkrasına bir cümle eklenmiştir. Buna göre, elektronik ortamda tebliğ (VUK. Md. 107/A), Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
(GVK.Md.98/A) VUK'nun mükerrer 355. Maddesine ilave edilerek uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 
19) VUK'nun 376/2. Maddesinde değişiklik yapılarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere %50 olarak değiştirilmiştir.
            20) VUK'nun ek 11. Maddesinde yapılan değişiklikle, 27.03.2018 tarihinden itibaren vergi incelemesi sonucu sadece vergi ve vergi ziyaı cezası tarhiyat öncesi uzlaşma konusu yapılabilecektir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkartılmıştır.
21) VUK'na eklenen geçici 30.madde ile 01.05.2018 tarihinden itibaren, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28.2.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3.7.2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce 2019 yılı sonuna kadar alınacak yeni makine ve teçhizat alımlarında amortisman oranları faydalı ömrün yarısı dikkate alınarak hesaplanabilecektir.
Ayrıca, KDVK'na eklenen geçici 39.madde ile 01.05.2018 tarihinden itibaren, yukarıdaki sektörlerde 2019 yılı sonuna kadar alınacak yeni makine ve teçhizat alımları KDV'den müstesna tutulmuştur.
VUK'nun geçici 30 ve KDVK'nun geçici 39. maddesi kapsamında değerlendirilecek makine ve teçhizat listesi için bkz, 2018/11674 sayılı BKK Md.4.
22) 01.04.2018 tarihinden itibaren KDVK'nun 13/j maddesiyle, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den müstesnadır.
23) KDVK'nun 17/4-d bendi gereği, 27.03.2018 tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

            III-) 7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ   DÜZENLEMELER
24) Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren bir cümle eklenmiştir. Buna göre arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibinin konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhidin ise arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yaptığı kabul edilecektir. 5 numaralı fıkranın birinci cümlesi trampayı tanımlamaktadır. Birinci cümlenin arkasına ikinci cümle olarak arsa sahibinin ve müteahhidin karşılıklı teslimlerinin vurgulanmasından anlaşılan, bundan böyle arsa karşılığı inşaat işleri karşılıklı "trampa" olarak  yasallaşmış olmaktadır.
Diğer taraftan, KDVK'nun 27. maddesine eklenen ve 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren 6 numaralı fıkraya göre; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, VUK'nun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacaktır.
Maliye Bakanlığı vermiş olduğu muktezaların çoğunda VUK'nun 267. maddesinden bahsetmekle birlikte maliyet bedeli esasına göre hesaplamanın nasıl yapılması gerektiği konusuna pek girmemektedir.
09.09.2011 tarihli İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ve 03.01.2012 tarihli Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın vermiş olduğu muktezalara göre, genellikle kat karşılığı inşaatlarda müteahhit açısından arsa maliyet bedeli (arsa payı karşılığında) arsa sahibine teslim edilen daire ve işyerlerinin yapımı için yapılan harcamaların toplamını oluşturmakta olup, bu bedel inşaat maliyetinin de içerisinde yer almaktadır. Buna göre, arsa karşılığında müteahhit firma tarafından arsa sahibine verilecek daireler ve işyerleri  için yapılan harcamalar veya ödenen nakit para anılan müteahhit firma açısından arsa sahibinden alınan arsa payının maliyet bedeli olacaktır. Müteahhit açısından kendisine kalan dairelerin maliyeti ise, hem kendi daireleri hem de bu dairelere isabet eden arsa payı için ödediği bedelin (arsa sahibine bıraktığı dairelerin, işyerlerinin maliyet bedeli veya nakit paranın) toplamı olmaktadır.
Yukarıda yapılan ve bizimde katıldığımız açıklamaya göre emsal bedeli belli edilecek arsa'nın maliyet bedeli hesaplanabilmektedir. Bize göre, Kanun'un 267. madde hükmü gereği, hesaplanan maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle emsal bedeli bulunur.
25) KDVK'nun 17/4-c maddesinde yapılan değişiklikle 01.06.2018 tarihinden itibaren, GVK'nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.
26) KDVK'nun 23/f maddesine göre 01.06.2018 tarihinden itibaren, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı bir değişiklik yapılmadan satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır (özel matrah şekilleri).     
27) KDVK'nun 29/3. maddesinde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar (ikinci yıl sonuna kadar) kullanılabilecektir.
28) KDVK'nun 29. maddesinde yer alan KDV indirimi ile ilgili yine bir değişiklik yapılmıştır. KDVK'na eklenen ve 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 29/4. madde gereği, Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323. maddesine göre (şüpheli alacaklar için) karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır). www.torinokeratin.com
29) KDVK'nun indirilemeyecek KDV ile ilgili 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılarak bazı indirim konusu yapılamayacak KDV'lere istisna getirilmiştir. (c) bendinde değişiklik yapılarak zayi olan malların KDV indirimi ile ilgili kısmi istisna getirilmiştir. (d) ve (e) bentlerinde değişiklik ve ekleme yapılmıştır.
30) Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim" başlıklı 32. maddesinin birinci ve üçüncü maddelerinde yapılan değişikliklere göre; vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla”Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.
Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin borçlarına mahsup suretiyle sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.
31) KDVK'nun "Yetki" başlıklı 36.maddesinde yapılan değişiklikle; Bakanlar Kurulu, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye”yetkilidir.
Diğer taraftan,Maliye Bakanlığı; mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
32) KDVK'nun 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve "Hasılat Esaslı Vergilendirme" başlığı ile yeniden düzenlenen 38. maddesine göre işletme defteri tutan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç defteri tutanlardan;
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar talep etmeleri halinde KDV dahil tutar üzerinden Bakanlar Kurulunca ilgili sektör ve meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle (28. maddedeki en yüksek oranı geçemez) hesaplanan KDV'yi, indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyebilirler.  
Alış vesikalarındaki katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.
iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.
33) GVK'nun mükerrer 80.maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; 06.04.2018 tarihinden itibaren Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
Ayrıca, 06.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere GVK'na eklenen geçici 88. madde ile yukarıda sayılan ticari plakaların, 06.04.2018 tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Öte yandan Harçlar Kanunu'na bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 maddesinde yapılan değişiklikle de, 06.04.2018 tarihinden itibaren, ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30) harç alınacaktır.
34) VUK'nun "İncelemede Uyulacak Esaslar" başlıklı 140.maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişikliğe göre, tam incelemede süre; 1 yıl + 6 ay, sınırlı incelemede 6 ay+6 ay, KDV iade incelemelerinde 3 ay+2 ay'dır (tam ve sınırlı incelemede ek süre 6 ay, KDV iadelerinde 2 aydır). 
35) 3568 sayılı Kanununa eklenen ve 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Rapor Düzenlettirme Yetkisi ve Sorumluluk" başlıklı 8/A maddesine göre; Maliye Bakanlığı, serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Diğer taraftan, VUK'nun 256. maddesinde yapılan ve 06.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, karşıt inceleme için defter ve belge talep edebilecektir.

            IV-) 2018/11674 SAYILI BKK İLE YAPILAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
36) 2018/11674 sayılı BKK'nın 5. maddesi gereği, 31 Ekim 2018 tarihi dahil uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapu harcı "Binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.
37) 2018/11674 sayılı BKK'nın 6. maddesi gereği, 31 Ekim 2018 tarihi dahil uygulanmak üzere, %18 KDV'li konut teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.
38) BKK'nın, GVK'nun 23 maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, VUK'nun geçici 30 ve KDVK'nun geçici 39.maddeleri ile ilgili hükümleri yerlerine işlendiğinden ayrıca alınmamıştır. www.torinokeratin.com

_______________________________________________________________________

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.